data2

Az Adatkezelő neve és elérhetőségei

Az Adatkezelő megnevezése: ITSUN csoport (ITSUN Solution Kft, ITSUN Services Kft, ITSUN Security Kft.)

Az Adatkezelő címe: H-1094, Budapest, Páva utca 22.

Az Adatkezelő telefonszáma: +36 1 310 7152

Az Adatkezelő email-címe: office #kukac# itsun.hu

Az Adatkezelő cég Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.

A honlapon végzett nem személyes adatkezelések

Az Adatkezelő a honlapja működtetése során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az azt látogató böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatóinkról.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az azt böngésző számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal-használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Ha a felhasználó az ITSUN.HU honlapot látogatja, Adatkezelő rendszere automatikusan azonosítja ezen böngészés során a felhasználó által alkalmazott IP címet.

Amennyiben a felhasználó valamely az ITSUN által nyújtott szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, érdeklődét, ajánlatkérő levelet stb.) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Függetlenül az előzőekben leírtaktól alkalmanként előfordulhat, hogy az üzemeltetéshez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlap technikai felületének valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen – technikai – adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Az automatikusan rögzített IP címeket az adatkezelők a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

A felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a felhasználó amúgy nem üzleti partner, a megkeresett adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

A személyes adatkezelés jogalapja, célja

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja:

 • tartalomszolgáltatás
 • felhasználóval való kapcsolattartás
 • egyedi, a felhasználótól érkezett megkeresések kezelése, intézése
 • Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

Adatkezelő fenti felsorolásban szereplő adatkezelési célok érdekében kezelhet a honlapon keresztül hozzá érkezett, megadott és gyűjtött személyes adatokat, de csak azokat. Adatkezelő e személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használhatja fel.

Az Adatkezelő a felhasználó által a honlapra történő belépéskor a felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a honlap szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

A felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A felhasználó további – az adatkezeléssel kapcsolatos – jogairól e tájékoztató 7. pontja alatt olvashat.

Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt kapcsolatfelvétellel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A honlap technikai környezetének és üzemeltetésének biztosítására Adatkezelő igénybe vesz külső szolgáltatót, mint adatfeldolgozót.

Az adatfeldolgozó neve: Tárhelypark Kft.

Címe: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

Telefon: +36 1 700 4140

Az adatfeldolgozó által nyújtott, és az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatások:

 • Domain szolgáltatás
 • Tárhely szolgáltatás
 • Virtuális Privát Szerver szolgáltatás (VPS)

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az érintett által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

Az Adatkezelő a külső szolgáltató számára végzett adattovábbításról jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja az érintetteket.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban szereplőknek megfelelően kezeli. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Kijelenti továbbá, hogy alkalmazottai tájékoztatást kaptak a személyes adatok kezelésének GDPR általi követelményeiről, s annak rendjéről.

Az Adatkezelő a megadott (e-mail), illetve gyűjtött (IP-cím) személyes adatot nem ellenőrzi. A személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozón, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikai összesített formában történő felhasználása, mely az érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos hatósági eljárás, bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett nála elérhető személyes adatait.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő (DPO) kijelölésére.

Az adatkezelés során az Ön joggyakorlási lehetőségei

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog
 • az adatok helyesbítéséhez való jog
 • az adatok törléséhez való jog
 • az adatok zárolásához való jog
 • a tiltakozás joga

Ön az adatkezelés időtartamán belül magyarul vagy angolul tájékoztatást kérhet a megadott elérhetőségek valamelyikén az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 munkanapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem, ha a törvénykezéssel összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

Back to Top